Kommunens samtliga skyddsrum upprustade

Skylt skyddsrum

Under 2023 har Krokomsbostäder och Krokoms kommun gjort en översikt och rustat upp samtliga skyddsrum i kommunen.

En noggrann översyn och förbättring har gjorts av skyddsrummens skick. Vi har även gjort en förstärkning av den organisatoriska strukturen för en robust skyddsrumsorganisation där fastighetsskötare har genomgått en kurs för att kunna fungera som arbetsledare för iordningställande vid en eventuell krissituation.

Arbetet har genomförts på initiativ av Krokomsbostäder och Krokoms kommun utan föregående kontroll från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), något som är sällsynt och vittnar om kommunens engagemang och förmåga att ta ansvar för medborgarnas trygghet. Instasen överträffar kraven för långsiktigt hållbart ägande och förvaltning av skyddsrum.

Krokom har med dessa åtgärder kommit att hamna bland dom få kommuner som faktiskt är helt klara med hela skyddsrumsarbetet.