Om Krokomsbostäder

Krokomsbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Krokoms kommun. Vi erbjuder ett schyst boende till alla oavsett fas i livet.

Krokomsbostäder är Krokoms kommuns största hyresvärd med ett varierande utbud av bostäder och lokaler i olika delar av kommunen och i varierande storlekar och prisklasser. Ungefär vart sjätte hushåll bor hos oss vilket innebär ett särskilt ansvar att förvalta.

Vi äger och förvaltar cirka 1 228 bostäder och cirka 23 000 kvadratmeter lokaler, till detta har vi uppdraget att förvalta kommunens verksamhetslokaler om cirka 100 000 kvadratmeter.

Affärsidé och vision

Krokomsbostäder ska vara den ledande hyresvärden i Jämtland.


Affärsidé

Krokomsbostäders uppdrag är att på marknadsmässiga villkor tillhandahålla hyresrätter och lokaler av bra kvalitet med god service och boendemiljö, både ute och inne, till enskilda personer, företag och offentlig sektor.

Vision

Krokomsbostäder ska vara den ledande hyresvärden i Jämtland som utvecklar framtidens boende och alltid är kundens första val.

Kontakt:

VD
Kenneth Karlsson: 0640 164 61
E-post »

Årsredovisning

Här kan du ladda ner och läsa Krokomsbostäders aktuella och tidigare årsredovisningar.


Årsredovisning 2016PDF
Årsredovisning 2015PDF
Årsredovisning 2014PDF
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012

Kontakt:

Ekonomichef
Pär Malmrot: 0640 164 63
E-post »

Organisation

På Krokomsbostäder arbetar fyrtio personer.

Verksamheten leds av vd och är indelad i funktionerna teknisk förvaltning och ekonomi/marknad. Teknisk förvaltning består av drift, underhåll samt miljö/energi.

Styrelse

Styrelsen för Krokomsbostäder utses av kommunfullmäktige och väljs formellt av bolagstämman. Styrelsen består av sju ledamöter som är valda av kommunfullmäktige.

Krokomsbostäders styrelse har från och med maj 2015 följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

 • Elisabeth Svensson (M), ordförande
 • Maria Jacobsson (S), vice ordförande
 • Olof Wallgren (C)
 • Hans Åsling (C)
 • Jan Runsten (MP)
 • Peter Grundström (S)
 • Stefan Nilsson (S)

Ersättare

 • Andreas Axelsson (C)
 • Pär-Anders Andersson (C)
 • Anders Norén (M)
 • Eva Ljungdahl (MP)
 • Kjell Nilsson (S)
 • Gunnel Persson (S)
 • Per-Erik Berglund (S)


Ägare

Krokomsbostäder ägs till hundra procent av Krokoms kommun, besök gärna kommunens hemsida via länken här nedanför:

Krokoms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledningsgrupp

Krokomsbostäders ledningsgrupp består av vd och representanter från ekonomi/marknad och teknisk förvaltning.

Kontakt:

VD
Kenneth Karlsson: 0640 164 61

Ekonomichef
Pär Malmrot: 0640 164 63

Styrelseordförande
Elisabeth Svensson: 0640 164 51

Kvalitetsarbete

I vår gröna omtanke om våra hyresgäster och vår miljö arbetar vi med ständiga förbättringar.

Förbättringsarbetet inom energi- och miljöområdet omfattar hela vår verksamhet, från byggmaterial till boendemiljö och val av fordon till våra verksamheter.

Som en del i vårt miljöarbete har vi genomfört ett energieffektiviseringsprojekt i princip hela vårt bestånd. I och med detta arbete har Krokomsbostäder kunnat minska sin energianvändning med 15 procent jämfört basåret 2009.

Nöjd kund-undersökning
Vårt mål är att 90 procent av våra kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med sitt boende hos oss. Vi mäter därför kundnöjdheten dag för dag vilket innebär att kundenkäter skickas ut löpande. Det gör att vi som hyresvärd kontinuerligt kan följa resultatet och snabbare åtgärda felaktigheter och tillgodose behov.

Kontakt:

VD
Kenneth Karlsson: 0640 164 61

Sponsring

Sponsring inom Krokomsbostäder ska vara ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter.

Sponsringen ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa intentionerna i ägardirektivet.

Krav

 • Sponsringen ska ge Krokomsbostäder värdefull marknadsföring
 • Sponsringssumman ska stå i relation till mottagarens motprestation
 • Sponsringen ska präglas av öppenhet och tåla granskning

Mottagare av sponsring

 • Icke-kommersiella föreningar/organisationer/klubbar med verksamhet i kommunen
 • Verksamma inom områdena idrott, kultur och samhällsengagemang/miljö
 • Den totala sponsringen ska fördelas mellan olika grupper i samhället (kön, ålder, etnicitet) Prioriterade aktiviteter är sponsorsamarbeten där aktiviteterna skapar en totalt sett positiv och varm attityd till Krokomsbostäder

Avgränsningar

Aktiviteter där sponsring inte kan beviljas:

 • Aktivitet förknippad med politisk eller religiös organisation
 • Aktivitet med privatperson
 • Aktivitet som kan förväxlas med välgörenhet eller göras av personliga skäl
 • Aktivitet förknippad med verksamheter som strider mot Krokomsbostäders värderingar, etik och moral

Rutin för ansökan

Krokomsbostäder tar endast emot skriftliga ansökningar om sponsring, i ansökan skall det framgå;

 • Information om vilken organisation som ansöker om sponsring
 • Aktivitet (storlek, målgrupper, ålder, tider etc.)
 • Vilket belopp som avses
 • Vilken motprestation som Krokomsbostäder erbjuds samt vilken relation det finns mellan aktiviteten och Krokomsbostäders verksamhet
 • Kontaktuppgifter på den sökande.

En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas av Krokomsbostäder AB.

Här kan du ta del av vår SponsringspolicyPDF

När kan man ansöka om sponsring?

Ansökningar som gäller för år 2018 tas emot under perioden:
1 december 2017 till och med 31 januari 2018.

Den skriftliga sponsringsansökan skickas till:

Krokomsbostäder AB
Att: Thory Andersson
Offerdalsvägen 8
835 80 Krokom

Aktuella sponsringsåtaganden


Kontakt:

Kommunikationsstrateg
Thory Andersson: 0640 161 80